วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

บุคลากรนางระรวยริน  คนตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


             

                                นางวาสนา  ราชปัญญา                                     
                    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                         นางปรารถนา  แก้วไชย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษนางวรัญญา  พลไธสงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                                             นางสาวนิริญดา  วรรณสิงห์
  ตำแหน่ง ครู


นางสาวพรทิพย์  หวานขม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง